PLANIFICACIÓ

En aquest apartat s’ha plantejat el projecte de forma adecuada per poder portar una bona organització, poder repartir el temps de forma correcte i poder calcular el cost total del projecte en relació a les hores que treballarem.

Tot i que sigui una aproximació, serveix per poder tenir un camí per on dirigir-nos. Després i haurà desviacions, però l’organització és essencial.

Aquesta planificació s’ha de fer tenint en compte que es realitzen altres activitats entre mitg, és a dir, no només es important planificar aquestes entregues, sinó que també s’ha de fer una planificació general de tots els projectes, per tal de no veure’ns apratats en un futur

Diagrama de GANTT

El diagrama de GANTT serveix per poder organitzar el temps i tenir un ordre a seguir durant tot el projecte. Tot i que hi haurà desviacions, aquest és l’ordre que veig més correcte per poder fer un bon seguiment i tirar el projecte endavant d’una bona forma i poden treballar cada etapa com és degut.

Es pot observar el progrés realitzat i les desviacions que hi ha hagut entre el que s’havia planificat i el resultat final. A la primera entrega no hi ha hagut desviacions molt notories a part d’un dia més o menys. A la segona entrega si que hi ha un canvi bastant dràstic, ja que s’havia planificat un treball més llarg del que realment ha sigut, ja que en aquell moment em vaig centrar solament en Ecommerce i es va avançar molt ràpid.

La tercera entrega torna més a la normalitat, essent bastant igual la planificació i el resultat final.

Finalment, hi ha un detall bastant important i és que el temps de treball final ha sigut menys del previst, cosa que demostra que m’he aplicat i s’ha treballat molt professionalment.

Fluxograma

El fluxograma és necessari per poder dibuixar un recorregut del projecte amb cada etapa clara, això evitarà desviacions i permetra tenir clara cada etapa.

Pressupost del projecte

Pel pressupost del projecte s’han tingut en compte el nostre preu hora (24€, ja que al ser junior, no pot ser molt elevat), els dies dedicats a aquest projecte (70) i les hores de treball diaries (2 hores).

Preu = 24 €/h

Dies de treball = 70, a dues hores de treball al dia = 140 hores de treball total

24 x 140 = 3.360 €

D’aquest preu s’ha de treure un marge de benefici que, com el seu nom indica, d’aquí es treu els beneficis que s’obtindran del projecte:

3.360 x 1’20 = 4.032 € preu final

M20 ECOMERCE 08 Revisió planificació

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *